Regels

Het grootste deel van de bedrijven in Nijmegen-West en Weurt vallen onder het Activiteitenbesluit, een klein deel moet nog een omgevings(milieu)vergunning hebben. In beide staan de regels voor het bedrijf op het gebied van onder andere luchtvervuiling, geurhinder, geluidhinder en de veiligheid van het bedrijf.

Drie soorten bedrijven

Het Activiteitenbesluit verdeelt bedrijven in drie soorten:

  1. Bedrijven die milieuvergunningplichtig zijn, de type C bedrijven. Dit zijn meestal wat grotere bedrijven met vanuit milieuoogpunt bijzondere activiteiten, zoals grote luchtemissies of risicocontouren. Ongeveer tien procent van de bedrijven in West en Weurt is vergunningplichtig.
  2. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. Deze zijn weer onderverdeeld in meldingsplichtige bedrijven, de zogenaamde type B, en de niet meldingsplichtige, de type A bedrijven. Deze laatste hebben een dermate kleine milieu-impact dat niet noodzakelijk is dat ze zich hoeven te melden bij de gemeente, zij moeten echter voldoen aan de voorschriften.
  3. Verder zijn er nog bedrijven die zo klein zijn en zo weinig milieubelasting hebben dat ze helemaal niet onder het Activiteitenbesluit vallen. Bijvoorbeeld een eenmansbedrijf dat alleen kantoorwerkzaamheden verricht. In de Algemene Plaatselijke Verordening zijn hiervoor zorgplichtvoorschriften opgenomen.

Vergunningen online in te zien

Voor verreweg de meeste bedrijven gelden tegenwoordig algemene landelijk vastgestelde milieuregels en staan de milieuregels niet meer in een vergunning. Wel hebben bedrijven nog vergunningen nodig voor bijvoorbeeld bouw-of sloopactiviteiten. Deze vergunningen heten tegenwoordig omgevingsvergunning. Verder heeft een deel van de grotere nog een omgevingsvergunning met milieuregels. 

 

Op Procedures online kunt u zien welke bedrijven een omgevingsvergunning hebben aangevraagd.
Een deel van de grotere bedrijven heeft nog een omgevingsvergunning met milieuregels. De verleende vergunningen met milieuregels vindt u in:
- de milieu@tlas van Nijmegen. Hierin vindt u ook andere informatie, bijvoorbeeld over uitgevoerde bodemonderzoeken per locatie
- de website van de provincie voor de provinciale bedrijven