Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt

Welkom op de nieuwe website Westenweurt

In het gebied Nijmegen-West en Weurt ligt het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland met veel transport- en verkeersbewegingen Deze functies staan soms op gespannen voet met elkaar. Vandaar dat de gemeenten Nijmegen en Beuningen verschillende milieuwaarden in de gaten houden. Hier vindt u gegevens over luchtkwaliteit, geluid en verkeer.

Bovenaanzicht Nijmegen West en Weurt

Uitgelicht

Gemeten jaargemiddelde NO₂ in µg/m₃

Gemeten waarden van stikstofdioxide (NO2) laten in 2013 een verdere lichte daling zien conform landelijk beeld. De voorlopige resultaten van 2014 (na opening van de Oversteek) laat geen afwijkend beeld zien. Er is geen duidelijke invloed van verkeer over de Oversteek te zien. Daarvoor is een langere meetreeks nodig.

Vergroot
Verkeer

Verkeer

Het wegverkeer is mede verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit en het geluid in Nijmegen-West en Weurt. Daarom brengen we de verkeersstromen in beeld.

Bekijk monitor

Geluid

Geluid

In Nijmegen West en Weurt zijn veel verschillende geluidbronnen aanwezig. Te veel geluid kan leiden tot hinder en slaapverstoring. Behalve de hoogte van de geluidsbelasting spelen ook de vermijdbaarheid, de tijdsduur en de omgeving een rol bij de tevredenheid over de woonomgeving.

Bekijk monitor

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Sinds 2013 liggen de gemeten waardes op alle meetlocaties in Nijmegen-West en Weurt onder de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Het sinds 2006 bestaande meetnet fijn stof (PM10) zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 oktober 2015 gestopt worden vanwege bezuinigingen.

De berekende waarden voor de luchtkwaliteit voor het jaar 2013 zijn te vinden op deze pagina. Medio september 2015 volgen hier de nieuwe gegevens voor het rekenjaar 2014.

Bekijk monitor

Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven nemen maatregelen om bij te dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en het tegengaan van geluidhinder en geuroverlast.

Bekijk monitor