Nijmegen-West en Weurt

Inzicht in de milieukwaliteit van Nijmegen West en Weurt

Welkom op de website West en Weurt

In het gebied Nijmegen-West en Weurt ligt het grootste binnenstedelijke industrieterrein van Nederland. In dit gebied liggen industrie en wonen dicht bij elkaar. De nabijheid van industrie en wonen heeft transport- en verkeersbewegingen tot gevolg, welke op hun beurt weer effect hebben op de luchtkwaliteit en geluidsbelasting in West en Weurt.

In 2012 uitten de bewoners van West en Weurt hun zorgen over de (milieu)effecten van de in November 2013 geopende stadsbrug De Oversteek. Om een goede luchtkwaliteit en beperkte geluidsbelasting te waarborgen, besloten de gemeente Nijmegen en Beuningen om de effecten van De Oversteek op de milieusituatie in West en Weurt tot 2018 te gaan monitoren. Op deze site worden de gegevens over de milieusituatie gepresenteerd.

Bovenaanzicht Nijmegen West en Weurt

Uitgelicht

Gemeten jaargemiddelde NO₂ in µg/m₃

Gemeten waarden van stikstofdioxide (NO2) laten in 2015 een verdere lichte daling of stabilisatie zien.

Vergroot
Verkeer

Verkeer

Het wegverkeer is mede verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit en het geluid in Nijmegen-West en Weurt. Daarom brengen we de verkeersstromen in beeld.

Bekijk monitor

Geluid

Geluid

In Nijmegen West en Weurt zijn veel verschillende geluidbronnen aanwezig. Te veel geluid kan leiden tot hinder en slaapverstoring. Behalve de hoogte van de geluidsbelasting spelen ook de vermijdbaarheid, de tijdsduur en de omgeving een rol bij de tevredenheid over de woonomgeving.

Bekijk monitor

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Sinds 2013 liggen de gemeten waardes op alle meetlocaties in Nijmegen-West en Weurt onder de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Het sinds 2006 bestaande meetnet fijn stof (PM10) zal naar alle waarschijnlijkheid medio 2016 gestopt worden vanwege bezuinigingen. Er wordt gewerkt aan een alternatief. Voor dat alternatief wordt zowel gekeken naar nieuwe technieken (low-cost sensoren) als naar andere stoffen (o.a. roet (EC) ).

In het LML (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit) wordt reeds gemeten aan roet (EC). Op deze pagina  zijn de resultaten van deze roetmetingen reeds te zien.

De berekende waarden voor de luchtkwaliteit voor het jaar 2013 en grotendeels ook voor 2014 zijn te vinden op deze pagina. Begin 2016 volgen hier ook de laatste berekende gegevens voor het rekenjaar 2014.

Bekijk monitor

Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven nemen maatregelen om bij te dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en het tegengaan van geluidhinder en geuroverlast.

Bekijk monitor